کاشمر- بلوار دهخدا بوستان نیکی: پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی، خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

 

 

 

کاشمر- بلوار دهخدا بوستان نیکی، پنجشنبه ۲۶خرداد ساعت ۱۷۵۰: پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی، خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله