تهران - پارک شهر: پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

 

تهران - پارک شهر، جمعه ۲۷خرداد ساعت ۲۰۴۵: پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، خون شهیدانمان رنج اسیرانمان در تو گره می‌خورد رجوی قهرمان، تنها ره رهایی جنگ مسلحانه