تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر های میهن با شعار «دولت شش کلاسه همین روزا خلاصه»

 

 

بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه ۲۹خرداد در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود در یک حرکت اعتراضی جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، اراک، رشت، شوشتر ، شوش ، ساری، دورود  و ... تجمع اعتراضی و تظاهرات برپا کردند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی اعتراض‌شان را نسبت به مصوبه روز ۱۵خرداد رژیم مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر ابراز داشتند. بازنشستگان اهواز روزهای گذشته هم برای گرفتن حق خود به  کف خیابانها آمده بودند.

 اهواز- بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار دولت شش کلاسه همین روزا خلاصه

شوش- تجمع اعتراضی بازنشستگان  با شعار ‌توپ تانک فشفشه رئیسی باید گم بشه

ساری   - تجمع اعتراضی بازنشستگان

-ساری - تجمع اعتراض بازنشستگان

زنجان  - تجمع اعتراض بازنشستگان

-بازنشستگان زنجان

درود  - تجمع اعتراض بازنشستگان

 تهران -خبرنگار سیمای آزادی - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه  چه رهبر 

شوش  - تجمع اعتراض بازنشستگان

شوشتر  - تجمع اعتراض بازنشستگان

 

رشت  - تجمع اعتراض بازنشستگان

 

اراک  - تجمع اعتراض بازنشستگان

 

اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان  با شعار «رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟»

 

کرمانشاه - تجمع اعتراض بازنشستگان

 

اهواز - تجمع اعتراض بازنشستگان