کرمانشاه - پخش شعارهای انقلابی: وای به روزی که مسلح شویم، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی

 

کرمانشاه - بازار روز آزادی، پنجشنبه ۲تیر ساعت۱۱۳۰: پخش شعارهای انقلابی: وای به روزی که مسلح شویم، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی