سبزوار - پخش شعارهای سرنگونی، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

 

 

سبزوار- جنب میدان سربداران
پنجشنبه ۲تیر ساعت ۱۵۴۵:
پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی
نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه
مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی
رئیسی رئیسی قاتل شصت و هفتی