رضا پچراک: پیشکشی کوچک بخاطره هماره تابناک پهلوانان سی خرداد شصت

 
    
پیشکشی کوچک بخاطره هماره تابناک پهلوانان سی خرداد شصت و آنانکه
 بیکرانه بر پیمان خویش با خدا و خلق تا آخرین نفس ایستادند و ایستاده اند

 

ریشه باور بجز اندیشه و ایمان مباد
نفس ایمان نیز جز آزادی انسان مباد
آن خداوندی که رحمان و رحیمش خوانده اند
حیطه باور بر او آلوده شیطان مباد
ایستائی ریشه اش در نفع و نظم انگل است
راه یزدان جز مسیری زنده و پویان مباد
باوری میمونی از یزدان و انسان حیله است
دافع بوزینه سالاران بجز طغیان مباد
چونکه پیکان تکامل پرگشاید از کمان
زخم آنرا بر نظام مرتجع درمان مباد
لکه ننگ است جبر و ساختار فقر و جهل
نسل انسان را پلشت اینگونه بر دامان مباد
هست امید این جهان گردد سراسر غرق نور
خلق ها را آرزوی برتری از آن مباد
در وطن گلزار سرخی رسته مومن بر بهار
مرغ خوشخوان را در این گلشن غم طوفان مباد
صبح فردا چون برآید آفتاب زندگی
سازه ای باقی ز فرهنگ شب و زندان مباد 
ریشه باور بجز اندیشه و ایمان مباد
نفس ایمان نیز جز آزادی انسان مباد


پیروزی از آن شما فرداگرایان پیشتاز است

پیروزتر و سرفرازتر باشید
رضا پچراک