خبر فوری ـ تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در قرارگاه ضد مالک اشتر سپاه پاسداران

به خبری که از تهران به دست ما رسیده توجه کنید : 

در ساعت ۲۱۱۵ دقیقه جمعه شب ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۱ کانون‌های شورشی قهرمان در تهران به قرارگاه ضد مالک اشتر سپاه پاسداران تهاجم کردند. انفجارهای پیاپی از فاصله دور قابل رویت بود.