تهران - ستارخان فلکه اول صادقیه دوشنبه ۱۳ تیرماه ساعت۱۹.۱۰ دقیقه پخش شعارهای مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

تهران - ستارخان فلکه اول صادقیه دوشنبه ۱۳ تیرماه ساعت۱۹.۱۰ دقیقه پخش شعارهای سرنگونی،  مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، حکومت آخوندی سرنگون سرنگون، خامنه ای قاتله ولایتش باطله