شیراز، چهار راه زند، بازار زند - پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره

 

    شیراز - چهار راه زند، بازار زند، یکشنبه ۱۲تیر ساعت۲۱۳۰: پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی، وای به روزی که مسلح شویم، حکومت آخوندی، سرنگون سرنگون، رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی