فینیتوـ بمب‌گذاری در سامانه کدخدا ـ پیک شادی

 

پیک شادی ـ فینیتو ـ بمب‌گذاری در سامانه کدخدا

آخ این چی بود؟ بابا خفه شدیم از این انفجارها.  کم مونده تو لوزالمعدمون هم بمب بذارن.  ریس ریس قارقار

آخه این چه وضعی می باشندی سامانه کدخدایی نگو آبکش بگو. این کیست که اسرار فینیتو را درز می دهندی.