کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان در شورای ملی مقاومت ایران،تخریب خانه های هموطنان بهایی در مازندران را قویا محکوم نمود و شایان حسابرسی بین المللی اعلام کرد

 

 

مأموران یگان ویژه خامنه‌ای خانه‌های بهائیان در روستای روشنکوه مازنداران به طور وحشیانه‌ای تخریب کردند. 
کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان در شورای ملی مقاومت ایران،تخریب خانه های هموطنان بهایی در مازندران را قویا محکوم نمود و شایان حسابرسی بین المللی اعلام کرد. 

 

مازندران- روستای روشن کوه

تخریب وحشیانهٔ خانه‌های بهاییان توسط مأموران یگان ویژه خامنه ای

۱۱ مرداد ۱۴۰۱