سخنگوی مجاهدین: طرح دو استانی کردن کرمان برای بهره‌کشی و چپاول

 

 

سخنگوی مجاهدین به مردم و جوانان دلیر و شورشگر در کرمان: طرح دو استانی کردن کرمان که رئیسی جلاد ۶۷ از موضع رئیس‌جمهور ارتجاع مطرح کرده است، هدفی جز بهره کشی و چپاول هر چه بیشتر و تفرقه اندازی بین مردم و به‌انحراف کشاندن قیامها ندارد. باید مانند شورشگران کازرون و سیستان و بلوچستان رژیم ضدایرانی آخوندی را وادار به‌عقب‌نشینی کرد.