تهران- بوستان تختی، ساعت ۲۱۱۰ جمعه شب ۲۱مرداد: پخش شعارهای سرنگونی و عاشورا، لعنت بر آل یزید خامنه‌ای رئیسی

 

تهران- بوستان تختی، ساعت ۲۱۱۰ جمعه شب ۲۱ مرداد: پخش شعارهای سرنگونی و عاشورا، لعنت بر آل یزید خامنه ای رئیسی، وای به روزی که مسلح شویم، می جنگیم می رزمیم ایران رو پس می‌گیریم، رئیسی جنایت پیشه محاکمه در پیشه