آفساید ‌ـ مجاهدین و آلترناتیو ـ یقه درانی تلویزیون من وتو - پیک شادی

هر وقت شرایطی پیش می آد که گزینه مقاومت ایران با محوریت مجاهدین به عنوان آلترناتیو این رژیم مطرح میشه، یک کم بولد میشه، یک سری پیدا میشند که در همسویی با رژیم علیه مجاهدین یقه درانی میکنن. 

یکی از آنهاییکه این وسط خیلی دل نگران شده،  تلویزیون من وتوست  که هر وقت مصلحت ایجاب میکنه بسیجیهای کراواتی و دختران معاویه آلامد که تو من وتو لوله کردن،  دادشون  هوا میره که کسی نباید به سمت مجاهدین جذب بشه  که معنی حرفشون اینه که اگه قراره که مجاهدین روی کار بیان، همین آخوندها صدبار بهترن .....