تهـــران بلوار جلال آل احمد ـ بوستان قزل قلعه پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

 

تهـــران


بلوار جلال آل احمد ـ بوستان قزل قلعه ساعت  ۱۹:۵۰ ـ چهارشنبه ۲۶مـرداد ۱۴۰۱
پخش شعارهای سرنگونی:

حکومت آخوندی سرنگون سرنگون

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

زحمتکشان محرومان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

تنها ره رهایی  سلاح وسرنگونی

می جنگیم می رزمیم  ‌ایران را  پس میگیریم

رئیسی رئیسی   جلاد شصت و هفتی

حکومت یزیدیِ آخوندی   سرنگون سرنگون