فساد فولاد مبارکه از کجا شروع شد ـ پیک شادی

 

فولاد مبارکه ماجرایی که در چند هفته گذشته اول مثل توپ ترکید و کلی صدا کرد، بعد یک دفعه همه چیز جمع شد و ماجرا را خوابوندند. 

توی  این برنامه میخواهیم نگاهی به  این قصه بیندازیم.

از کجا شروع شد؟ 

قضیه از آنجایی شروع شد که روز ۲۵ مرداد توی مجلس رژیم گزارشی از فساد درشرکت فولاد مبارکه اصفهان علنی شد