تظاهرات دانشجویان امیرکبیر، علامه طباطبایی، هنر، تربیت مدرس، ملی، تهران و اصفهان در اعتراض به‌قتل مهسا امینی با شعار «مرگ بر دیکتاتور

 

امروز دوشنبه ۲۸شهریور دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه هنر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ملی موسوم به بهشتی، تهران و اصفهان در اعتراض به‌قتل حکومتی مهسا امینی در محوطه این دانشگاه‌ها تجمع کرده و با سر دادن شعار «می‌کشم! می‌کشم! هر آن که خواهرم کشت» و این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت ،به خیزش سراسری مردم ایران پیوستند. در جریان این تظاهرات مزدوران بسیجی  رژیم در دانشگاه امیرکبیر تلاش داشتند از برگزاری این تظاهرات جلوگیری کنند؛ اما دانشجویان با مزدوران رژیم درگیر شدند.

 

دانشجویان دانشگاه موسوم به  بهشتی دراعتراض به کشته شدن مهسا امینی -۲۸ شهریور 
این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت»، «۱۵۰۰ نفر کشته آبان ما» و «‌می‌کشم می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت» سردادند.

دانشگاه بهشتی تهران‌  دانشجویان برابر پنجره‌ی یکی از آخوندهای دانشگاه شعار می‌دهند توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه.-۲۷شهریور 

 

انشجویان دانشگاه امیرکبیر دراعتراض به کشته شدن مهسا امینی  با شعار« دانشجو می میرد -ذلت نمی پذیرد»-۲۸ شهریور 

 دانشجویان دانشگاه ملی موسوم به بهشتی  در اعتراض به قتل مهسا  با شعار «این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت»- ۲۸ شهریور 

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با شعار  «رهایی حق ماست  قدرت ما جمع ماست» - ۲۸ شهریور 

 دانشگاه تهران در اعتراض به قتل مهسا  امینی با شعار«می‌کشم می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت» ۲۸ شهریور 

پیوستن دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به قتل مهسا  امینی -۲۸ شهریور 

-پیوستن دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

پیوستن دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قتل مهسا  امینی با شعار«ننگ ما، ننگ ما، پلیس الدنگ ما» - ۲۸ شهریور 

 

پیوستن دانشجویان دانشگاه ملی موسوم به بهشتی  در اعتراض به قتل مهسا  امینی با شعار «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» - ۲۸ شهریور 

 

 پیوستن دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس  در اعتراض به قتل مهسا امینی- ۲۸ شهریور 

 

 

دانشجویان دانشگاه پلی‌‌تکنیک امیرکبیر با  شعار مرگ بر دیکتاتور -۲۸ شهریور 

 

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض  به قتا مهسا امینی -۲۸ شهریور

-تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران به اعتراضات به قتا مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

پیوستن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض  به قتا مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

دانشگاه امیرکبیر - شعارهای مرگ بر بسیجی در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۸ شهریور 

 

حمله وحوش بسیجی به دانشجویان به پاخاسته دانشگاه پلی تکنیک - ۲۸ شهریور 

 

درگیری با مزدوران بسیجی در دانشگاه پلی تکنیک  با شعار«بسیجی برو گمشو» 

 

شعار «می‌کشم! می‌کشم! هر آنکه خواهرم کشت» در دانشگاه امیرکبیر تهران طنین انداز شد- ۲۸ شهریور 

 

تظاهرات دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران -۲۸ شهریور

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) در اعتراض به قتل مهسا_امینی

-دانشجویان دانشگاه امیرکبیر - 0

-دانشجویان دانشگاه امیرکبیر - 1