آفساید ـ سایبریون یا فاکتوریون، بازوهای روانی جنگ نظام آخوندی ـ پیک شادی

 

سایبریون یا فاکتوریون بازوهای جنگ روانی نظام آخوندی هستند. کار این جماعت یکی از کثیف‌ترین شیوه‌های تبلیغاتی رژیم است که معمولاً علیه مخالفان نظام استفاده می‌شود.

در یک‌ کلام کار این جماعت آلوده کردن فضای مجازی، گمراه کردن مخاطبان و ماله‌کشی جنایتهای رژیم و خراب کردن وجهه اپوزیسیون این نظام است.