قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل

میهمان برنامه: عذرا تُخشید

قسمت اول:

ساعت وصل ـ دانشجویان تعادل نظام ولایت‌فقیه را بهم زدند ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ دانش‌آموزان پیک‌های انقلاب دمکراتیک مردم ایران هستند ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ شجاعت و رزمندگی مردم و جوانان شورشگر چشم جهانیان را خیره کرده است ـ قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور