رضا پچراک:‌ گرچه پنهان در ردای شاه، رهبر یا امام ریشه ظلم و ستم باید بخشکد والسلام


پیشکش بدانان که آرزومند جهانی عاری از ارتجاع به‌نبردی بیکران و بی 

امان با اهریمن تباهی و جهل برخاسته‌اند

 

گرچه پنهان در ردای شاه، رهبر یا امام

ریشه ظلم و ستم باید بخشکد والسلام

یادگار این پلیدان جنگ و سرکوب است و جهل

کنج کنج این وطن آثار شوم قتل عام

قرنها این ملک خونین را بغارت برده‌اند

اینزمان باید بیابد زخم دیرین التیام

مرگ بر این افعی پوشانده در شولای دین

سازه دجال شیطان طینت و آلوده نام

گله اضداد انسان، نسل میمونهای هار

رانده بادا زین وطن یا شوکران بادا بکام

موکب آزادی تاریخی از ره میرسد

میرسد ساقی ز راه اینک، بزن جامی بجام

وعده با کفتارهای مست در میدان خوشا

خوش که شمشیر از نیام اید برون شیر از کنام

گرچه پنهان در ردای شاه، رهبر یا امام

ریشه ظلم و ستم باید بخشکد، والسلام

 

پیروزی از ان انسان ستایان خردورز است