زنده یاد رحمان کریمی:  ایــران مــن ، بپاخیــز !

                     ایــران مــن ، بپاخیــز !

 

 

                                                                     رحمان کریمی

                         

                درجلگه باد وباران 

                درسینه ، یاد یاران

                اسبی  کجاست  تا بتازد

                در کوه  ، در بیابان

 

               سرمنزل امیـدم ، دور است وبیکرانه

               من مانده ام  به غربت  با انده شـبانه

               ای  روح  من  سفر کن  !

               در اشک  ، در ترانـه 

 

              منزلگــه امیــدم ،  ایــران نا امیــدم !

              بس  قصه های تلخت  گفتند و من شنیدم

              ای مادر گرامی ! فریاد ازاین جدایی

              هر چند که در کنـارت ، جز رنج و غــم ندیدم

 

              از سـینه ات  دمـاوند ، خون می چکد دمادم

              خونابهً جوانان ، دردا که  کودکان هــم

              ای قلب  من خروشی ، تا چند در خموشی

              خورشید شعله ور شو،  در روزگار ماتــم

 

              آزادگان  دیــروز ، آوارگان  امروز

              مدّعیـان دیــروز  ، نامــردمان امروز

              ایــران من بپاخیز !  با دشمنان درآویز

              داری نبرد  دیگر ، با ناکسـان امروز

 

              هرجا که هستید یاران  ، ای جمع آشــنایان  !

              شیــراز یا که بوشــهر ، تبریز یا که تهران

              با یاد مـا بمانیـد ، وین نکته را بدانیـد

              بایــد شود گلســتان  ، ایران گشته ویران . 

           

               -------------------------------------------------------------

                از کتاب شعر « برشاوش »