اسامی و تصویر ۱۱تن از شهیدان جوانرود و پیرانشهر در روزهای ۲۹و ۳۰آبان

 

اسامی  ۱۱تن از شهیدان جوانرود و پیرانشهر در روزهای ۲۹و ۳۰آبان

۱. جمال اعظمی جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۲. جوهر میرکی جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۳. تحسین میری جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۴. مسعود تیموری جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۵. اسماعیل گلعنبر جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۶. لقمان (میلاد) کاکایی جوانرود شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۷. سروش سیدی جوانرود شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۸. حیدر محالی پیرانشهر شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۹. کاروان قادر شوکری (شکری) پیرانشهر شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۰. طاهر عزیزی پیرانشهر شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۱. جلال قربانی پیرانشهر شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱