کنفرانس با نمایندگان پارلمان انگلستان در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

 

کنفرانس با نمایندگان پارلمان انگلستان

در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

نه به رژیم زن ستیز آخوندی -آری به جمهوری دموکراتیک

 

سخنرانی خانم مریم رجوی

ایران در انقلاب دموکراتیک

فاشیسم دینی در آغاز پایان  

 

خواسته‌های ما از جامعه بین المللی

و طرفداران حقوق بشر و دموکراسی

به دوران مماشات که نخستین قربانی آن مردم و مقاومت ایران بوده اند

یک بار برای همیشه پایان دهید

دیگر بس است

 

 سفارت‌های رژیم را تعطیل و مأموران و مزدوران را اخراج کنید

سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم را در تمامیت لیست‌گذاری کنید

حق مبارزه و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی را به رسمیت بشناسید

 

پخش مستقیم از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

ساعت ۱۴۳۰ به وقت ایران

۱۱ به وقت انگلستان

۱۲ به وقت اروپا