ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر

 

امروز پنجشنبه ۳آذرماه همزمان با اجلاس فوق‌العاده حقوق‌بشر ملل متحد، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران در مقابل ساختمان سازمان ملل در ژنو تظاهرات کردند.

 

ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر

-ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر - 0

-ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر - 1

-ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر - 2

-ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر - 3

-ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر - 4