ساعت وصل - آیا اوضاع به گذشته باز خواهد گشت یا قیام پیش خواهد رفت؟

میهمان برنامه: مهری علیقلی

بیش از سه ماه و نیم است که از قیام سراسری مردم ایران می‌گذرد. قیامی که گامهای استواری را در جهت سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه برداشته و راه خودش را به جلو باز کرده و بیشتر و بیشتر هم باز خواهد کرد.

برغم اینکه رژیم تلاش بسیار زیادی دارد که اوضاع را به گذشته برگرداند. اما آیا اوضاع به گذشته باز خواهد گشت؟ یا قیام در مدارات تکاملی بالاتر و گسترده‌تری پیش خواهد رفت. در این برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.

قسمت دوم ـ ما تا سرنگونی این رژیم ضدبشری ایستاده‌ایم ـ

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ تا سرنگون کردن این نظام منحوس دمی از پا نمی‌نشینیم ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور