آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در ۳۰ دیماه ۱۳۵۷

قسمت اول

میهمان برنامه: عباس داوری

اگر بخواهیم نقطه عزیمتی برای ظهور اجتماعی مجاهدین و آغاز انقلاب نوین ایران قائل باشیم، بی‌تردید به ۳۰دی اشاره خواهیم کرد. در این روز مسعود رجوی به‌همراه آخرین دستهٔ زندانیان سیاسی اعم از کادرهای برجستهٔ مجاهدین، چریک‌های فدایی و دیگر مبارزان از زندان قصر آزاد شد.

کاربرد فعل مجهول «آزاد شد»! شاید برای ایفای معنا مناسب نباشد. تا آنجا که به شاه و ساواک برمی‌گشت، هرگز حاضر نبودند که به‌قول خودشان مارکسیست‌های اسلامی و کمونیستها را از زندان آزاد کنند.

مردم بیم داشتند که نظام سلطنتی در آخرین روزها، از آزاد کردن این زندانیان طفره برود و طرحی برای سربه‌نیست رهبران جنبش داشته باشد. از این رو به تحصن خود در مقابل کاخ دادگستری افزودند. اگر این فشار نبود، روند آزادی زندانیان سیاسی به این صورت رقم نمی‌خورد.

 

ساعت وصل ـ ما تا نابودی این نظام منحوس دمی از پا نمی‌نشینیم  قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ کانون‌های شورشی نوری در دل تمامی مردم ستمدیده ما هستند ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور