راهپیمایی قهرمانان کانون‌های شورشی در تهران، مشهد، شیراز، شهرکرد و کاشان با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

 

- راهپیمایی قهرمانان کانون‌های شورشی در تهران، مشهد، شیراز، شهرکرد و کاشان با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

- خلق جهان بداند مسعود رهبرماست، ارتش آزادیبخش پاسخ آخر ماست

- مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، آزادی می‌آید با می‌توان و باید، دمکراسی آزادی با مریم رجوی

- نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری

- فقر، فساد، گرونی، آتیش تا سرنگونی

- راهپیمایی کانون شورشی در کاشان: مجاهدین خلقیم با شیخ در نبردیم، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر