رضا پچراک:‌ روی در روی هیولا رسم طغیان را سرود

پیشکش به‌خاطره‌جاویدمان برادر مجاهد آزادیستان حمید توسلی که‌ هستی و سرانجام جان پاک خود را بر سر پیمان آزادی خلق قهرمان نهاد.


تا بپایان ماند و شور و عشق و ایمان را سرود


در دل دریا گذار از قلب طوفان را سرود
در مسیر زندگی، بالندگی، طغیان نور
کندن کاخ ستمکاران ز بنیان را سرود
ریشه در اعماق میهن آرمانش فتح خلق
پرچمی از برگ گل، باران، بهاران را سرود
سرو زیبایی که میبینی بخاک افتاده است
نفی استبداد و چوب دار و زندان را سرود
نفی استثمار انسان، زندگی در یوغ جهل
روی در روی هیولا رسم طغیان را سرود
یکنفس با تک تک سلولهای هستی اش
عشق بی پایان خود بر خلق ایران را سرود
میستایم آنکه را شاد است و آزادیستان
انکه ایمان بر خدا، باور بانسان را سرود
تا بپایان ماند و شور و عشق و ایمان را سرود
در دل دریا گذار از قلب طوفان را سرود


پیروزی تاریخساز در پیش پای خلق قهرمان ایران است.