ارومیه - انفجار در قضاییه جلادان و تهاجم و انفجار در مقر یگان ویژه جنایتکار انتظامی قزوین توسط کانون‌های قهرمان شورشی

تصویر از آرشیو ـ عملیات کانونهای شورشی

ارومیه - انفجار در قضاییه جلادان، مرکز کارشناسان رسمی استان آذربایجان غربی، استقبال آتشین کانون شورشی از رئیسی جلاد در آذربایجان

قزوین - تهاجم و انفجار در مقر یگان ویژه جنایتکار انتظامی در استان قزوین در پاسخ به اعدام در قزوین و زاهدان