رضا پجراک:‌ ریشه سوزاندن قران، به قران حیله است این گیاه رسته از تحریف ایمان حیله است

 

پیشکش به مردم هشیار میهنم که این حیله پلید را که هدفی جز تحریک و بسیج اوباش و اراذل در خدمت ارتجاع مذهبی ندارد افشا کرده و درهم خواهند شکست.

 

ریشه سوزاندن قران، به قران حیله است

این گیاه رسته از تحریف ایمان حیله است

 

مرتجع، این مهره در سرکوب و استثمار خلق

ساز و کار و قدرتش در خاک ایران حیله است 

 

مسخ باور های مردم با سلاح فقر و ظلم

همچو افعی رخنه در پندار انسان حیله است

 

سلطه بر جسم و روان با رسم و راه اهرمن

شستن مغز بشر، این رسم شیطان حیله است

 

دین چو با شمشیر استبداد و ظلم و‌ارتجاع

شد مسلط هرکجا، در شکل و بنیان حیله است

 

حکم‌ عقل و علم و وجدان بر سیاست زنده باد

حکم دیگر هرچه باشد نام بر ان حیله است

 

خلق را پیمان بغیر از عدل و ازادی مباد

جز برین پیمان سخن حتی ز وجدان حیله است

 

ریشه‌سوزاندن‌ قران، به قران حیله است

این گیاه رسته از تحریف ایمان حیله است