پاسخ کانون‌های شورشی به دادگاههای رژیم آخوندی علیه مسعود رجوی رهبر کبیر مقاومت، «آتش و آتشفشان» است

پاسخ کانونهای شورشی به پیام آقای مسعود رجوی در شهرهای تهران - تبریز- قزوین - کرج - مشهد -۱۲مرداد

پاسخ کانونهای شورشی به پیام آقای مسعود رجوی در کرند، کرمان، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و سنندج-۱۲مرداد

پاسخ کانونهای شورشی به پیام آقای مسعود رجوی دراهواز، بومهن،مازندران،زاهدان، رودهن، شهرکرد، خرم آباد و همدان

پاسخ کانونهای شورشی به پیام آقای مسعود رجوی در تهران و مازندران - ۱۲مرداد

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 0

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 1

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 2

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 3

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 4

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 5

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 6

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 7

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 8

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 9

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 10

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 11

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 12

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 13

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 14

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 15

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 16

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 17

پاسخ کانون‌های شورشی به پیام آقای مسعود رجوی - 18