بحران گرانی ـ ساعت وصل

میهمان برنامه: بهزاد نظیری عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

این هفته باز هم شاهد دست‌اندازی گسترده دولت رئیسی جلاد به سفره‌های مردم و گران کردن نان و سایر مواد غذایی بودیم. 

از طرف دیگر شاهد رویاروی مردم با گشت‌های سرکوبگر موسوم به ارشاد و وحشیگری‌های نیروی انتظامی رژیم آخوندی بودیم.

در آستانه سالگرد قیام ۱۴۰۱ هستیم و علاوه بر ابراز وحشت‌های مستمر کارگزاران رژیم از برپایی قیامی آتشین‌تر شاهد عظم جزم شورشگران در داخل میهن برای تعمیق و گسترش قیام در آینده هم هستیم.

همچنان که در پیامها و صحبتهای دوستان در برنامه هفته گذشته ساعت وصل شاهد بودیم این هفته موضوع دادگاه پوشالی که رژیم علیه مجاهدین به‌راه انداخته است باز هم پیوند بیشتر شورشگران با مجاهدین شد و همچنان هم ادامه دارد.

ساعت وصل ـ بحران گرانی ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ بحران گرانی ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور