۲۸مرداد ـ سالگرد کودتای ۲۸ مرداد علیه دکتر محمد مصدق

میهمان برنامه: مجید حریری

روز ۲۸مرداد ۱۳۳۲ یک نقطه سیاه در تاریخ ایران است؛ روزی که شاه خائن با کودتایی ننگین تحت حمایت استعمار خارجی، دولت ملی دکتر مصدق را برکنار و وزیر خارجه او، دکتر فاطمی را به‌شهادت رساند.

دکتر محمد مصدق با همیاری همرزم وفادار و وزیر خارجه‌اش، دکتر حسین فاطمی، توانسته بود در دادگاه لاهه حقانیت ایران را اثبات کرده و بعد هم نفت را ملی کند و با این کارش، مبارزات مردم ایران به ثمر نشست.

استعمار انگلیس که از این حرکت خوشش نیامده بود، در هراس از استقلال دیگر کشورها و ایجاد شکاف در امپراتوری خود، این‌بار با پشتیبانی دولت آمریکا به حمایت از شاه بر خواست و کودتای ننگین ۲۸مرداد سال۱۳۳۲ انجام گرفت. این کودتا منجر به حمله به خانه دکتر مصدق و بعد هم برکناری و دستگیری او و همرزمش دکتر فاطمی شد.

ساعت وصل ـ ۲۸مرداد ـ سالگرد کودتای ۲۸ مرداد علیه دکتر محمد مصدق ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ ۲۸مرداد ـ سالگرد کودتای ۲۸ مرداد علیه دکتر محمد مصدق ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور