اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

یک سال پس از شهادت ژینا

جنبش انقلابی ادامه دارد

حاکمان جبار و ستمگر و در راس آن خامنه‌ای برای مهار جنبشی که به طور گسترده آغاز شده بود، از تمام ظرفیتهای سرکوبگرانه خود استفاده کردند تا بگویند که «جمع شد». اما اکنون که در سالگرد آغاز جنبش انقلابی توده ای هستیم، خود حکومت هم اعتراف می کند که جنبش، قیام و انقلاب مهار شدنی نیست.

بگیر و ببندها و تقلای «پیشگیرانه» رژیم در این روزها نشان می دهد که جنبش «جمع» نشده و این رژیم است که در وحشت از برآمد گسترده توده ای در حال «جمع و جور» کردن خود است.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در آغاز دومین سال جنبش انقلابی از فراخوانها برای برگزاری تظاهرات، خیزش و شورش خیابانی در سراسر ایران، گردهماییها بر مزار شهیدان انقلاب به ویژه بر مزار مهسا، از اعتصاب عمومی و از سردادن شعار شبانه و... حمایت می کند.

فعالان و پشتیبانان سازمان ما از گردهماییهایی که در خارج از ایران با مرزبندی «شاه و شیخ» برگزار می شود، حمایت کرده و در حد توان خود در آن شرکت می کنند.

 

ما بی شمارانیم و برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه متحد و متشکل می شویم.

مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنه ای، زنده باد آزادی

نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳