فعالیتهای کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار «زمان آزادی سراسر ایران از اشغال و اسارت آخوندها فرا رسیده است»

 

تهران - تبریز - شیراز - اصفهان

کرج - مشهد - همدان

بندرعباس - زاهدان - آمل - رامسر - بابلسر - کازرون - شهریار

رودبار- جهرم - چابهار - ملایر - سراوان - تهران - مشهد

کرج - ساری - کرمان - قم -یزدانشهر - میناب

-پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - 0

-پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - 1

-پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - 2

-پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - 3

-پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - 4

-پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - 5

-پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - 6