تضمین و استمرار قیام مردم با گسترش کانون‌های شورشی ـ ساعت وصل

 

میهمان برنامه: مصطفی نادری

قیام مردم ایران مسیر آتشین خودش را علیه دیکتاتوری و برای آزادی و دمکراسی ادامه می‌دهد و تا رسیدن به قله جمهوری دمکراتیک همه موانع آنرا کنار می‌زند. امروز می‌بینیم که در جای جای میهن اسیرمان فریاد و خشم علیه دیکتاتوری حاکم موج می‌زند و دریایی از خون بین مردم و استبداد ولایت فقیه راهی جز قیام و کانون‌های شورشی در پیش پای مردم ایران نگذاشته است.

هماورد این رژیم کانون‌های شورشی، جوانان و زنان و مردم قهرمان ایران هستند. از این رو است که می‌بینیم به رغم همه سرکوبگری‌ها در یکسال گذشته، آنکه در میداد مبارزه با تمامی دستگیری‌ها و رنج و شکنج‌ها باقی مانده است همین کانون‌های شورشی هستند.

در برنامه امروز ابتدای درودهای خودمان را نثار بیش از ۷۵۰شهید در یکسال اخیر و همه شهیدان راه آزادی در چهل و چند سال گذشته می‌کنیم.

 

ساعت وصل ـ تضمین و استمرار قیام مردم با گسترش کانون‌های شورشی  قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ تضمین و استمرار قیام مردم با گسترش کانون‌های شورشی ـ قسمت سوم

تماس هم‌میهنان از نقاط مختلف کشور