زاهدان - اعتصاب کامل بازار مشترک در سالروز جنایت جمعه خونین زاهدان

زاهدان - اعتصاب کامل بازار مشترک زاهدان در سالگرد فاجعه‌ی خونین زاهدان

 
 

امروز ۸مهرماه ۱۴۰۲ اعتصاب کامل بازار مشترک زاهدان در سالگرد فاجعه خونین زاهدان 

می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم
وای به روزی که مسلح شویم
تنها ره رهایی جنگ مسلحانه

اعتصاب بازاردرچاه بهارـ۸مهر۱۴۰۲

اعتصاب بازار۱۱۱