فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن ـ درود بر مردم بپاخاسته زاهدان

 

فعالیت کانونهای شورشی-۸مهر

درود بر مردم بپاخاسته زاهدان

با شعار ‌«جنایت خونین زاهدان هرگز فراموش نمیشود خلق بلوچ بیدار است از شیخ و شاه بیزار است»

تهران - تبریز - مشهد - شیراز - کرج

شهر کرد- بندرعباس - کوهدشت - گلستان - گرگان

کوهدشت - رشت - کرمانشاه - بروجرد - شوش

شاهین شهر - ساری - ورامین - تهران - کرج