آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در آرهوس، برمن، کاسل، سیدنی، بخارست، ونکوور و مالمو

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در

آرهوس، برمن، کاسل، سیدنی، بخارست، ونکوور و مالمو

شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

 

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در آرهوس - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در برمن - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در کاسل - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در سیدنی - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در سیدنی - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در سیدنی - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در سیدنی - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در سیدنی - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

میز کتاب ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در بخارست - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

میز کتاب ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در بخارست - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

میز کتاب ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در بخارست - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

میز کتاب ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در بخارست - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در ونکوور - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان درونکوور - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان درونکوور - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان درونکوور - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان درونکوور - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان درونکوور - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در مالمو - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در مالمو - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در مالمو - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در مالمو - شنبه ۸مهر ۱۴۰۲