تجمع اعتراضی بازنشستگان شوش، کرمانشاه، ساری و تبریز

امروز یکشنبه۹مهر ۱۴۰۲ بازنشستگان شوش، ساری، کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

کرمانشاه - تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه - ۹ مهر ۱۴۰۲

ساری - تجمع اعتراضی  بازنشستگان صندوق فولاد مازندران - ۹ مهر ۱۴۰۲

ساری - تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق فولاد مازندران - ۹ مهر ۱۴۰۲

ساری - تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق فولاد مازندران - ۹ مهر ۱۴۰۲

شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش، کرخه و هفت‌تپه - ۹مهر ۱۴۰۲

بازنشستگان شوش

بازنشستگان شوش

بازنشستگان شوش

بازنشستگان شوش

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی - ۸مهر ۱۴۰۲

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی

تبریز - تجمع بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی