کنگره آمریکا - نمایشگاه نقض حقوق‌بشر در سالروز جمعه خونین زاهدان و به‌مناسبت قتل‌عام ۶۷

نمایشگاه دو روزه نقض حقوق‌بشر در سالروز جمعه خونین زاهدان و به‌مناسبت قتل‌عام ۶۷ و کشتار معترضان تاکنون، و با یاد شهدای جمعه خونین در زاهدان، در روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر در سالن هویر، در ساختمان ریبورن در کنگره آمریکا، با حضور مشاوران و نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برقرار شد.

در این نمایشگاه تصاویر شهدای قیام و مقاومت مردم ایران، به شکل زیبایی به نمایش گذاشته شد. نمایندگان با تأکید بر مقاومت و پایداری، آرزوی یک ایران آزاد را کرده و بر ایستادگی مردم ایران برای دست بابی به آزادی و آمادگی بر پرداخت بهای آن را کردند.

کنگره آمریکا - نمایشگاه نقض حقوق‌بشر در سالروز جمعه خونین زاهدان و به‌مناسبت قتل‌عام ۶۷

کنگره آمریکا - نمایشگاه نقض حقوق‌بشر در سالروز جمعه خونین زاهدان و به‌مناسبت قتل‌عام ۶۷

کنگره آمریکا - نمایشگاه نقض حقوق‌بشر در سالروز جمعه خونین زاهدان و به‌مناسبت قتل‌عام ۶۷

کنگره آمریکا - نمایشگاه نقض حقوق‌بشر در سالروز جمعه خونین زاهدان و به‌مناسبت قتل‌عام ۶۷

کنگره آمریکا - نمایشگاه نقض حقوق‌بشر در سالروز جمعه خونین زاهدان و به‌مناسبت قتل‌عام ۶۷