زینت میرهاشمی _اعتراض به سیاستهای ارتجاعی

اعتراض به سیاستهای ارتجاعی
 
زینت میرهاشمی
 
زنان با حضور چشمگیر خود در خیزشهای اخیر و نیز مشارکت فعالانه در اعتراضهای دانشجویی، بار دیگر مورد هجوم سیاستهای ارتجاعی جنسیتی قرار گرفته اند. علیرغم سه دهه سرکوبی، سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها که هر بار در هر تند پیچ شرایط بحرانی توسط کارگزاران رژیم مطرح می شود، به دلیل مقاومت دانشجویان شکست می خورد.

روز سه شنبه دانشجویان در دانشگاه یاسوج به تفکیک جنسیتی در اتوبوسهای خط واحد این دانشگاه، اعتراض کرده و مانع اجرایی شدن این طرح شدند. همچنین در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران جدا کردن کلاسهای درس دانشجویان دختر و پسر مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفت.
در حالی که دانشجویان و دانش آموزان خود را برای یک همایش اعتراضی، در روز 13 آبان آماده می کنند، کارگزاران رژیم، با تهدید و ارعاب قصد جلوگیری از آن را دارند.
روز سه شنبه پاسدار جوکار، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی از تدابیر امنیتی در روز 13 آبان سخن گفت و دانش آموزان را تهدید به بریدن دست توسط بسیجیان و نیروهای سرکوبگر نمود. این گونه تهدیدها شرایط را برای اعمال خشونت توسط بسیجیها و اوباشان وابسته بدان مهیا می کند.
دانشگاهها از زمان بازگشایی در اول مهر امسال تا کنون همواره صحنه اعتراض دانشجویان و رویارویی با بسیجیها بوده است. این رویارویی در شرایطی است که سیاستهای تهدید آمیز رژیم تا کنون نتوانسته است مانع گسترش جنبش دانشجویی  شود.  13 ابان روز مهمی در ادامه خیزشها و قیامهای مردمی و در هماوردی دانشجویان و دانش آموزان با رژیم خواهد بود.