رحمان کریمی ـ شـعرواره یی به اســتقبال ســیزده آبان ،روز رســتخیـز خلــق مــا

شـعرواره یی به اســتقبال ســیزده آبان ،روز رســتخیـز خلــق مــا

رحمان کریمی 

باردیگر
طنین گام های عاصیان
خیابان های ممنوع ایران را چنان خواهد لرزاند
که دلارخوابی قادران جهانی سرمایه را
چونان کابوسی هولناک

پریشان خواهد کرد
در سیزده آبان .

باردیگر
صدای پرغریو به تنگ آمدگان
چنان درآسمان ایران ابراندود ، تـُندرخواهد شد
که جام شراب براریکه نشستگان جهان را
سرکه خواهد کرد
در سیزده آبان .

باردیگر
چنان سرود پرخروش آزادی
از چراغ قرمز خیابان های دراشغال دژخیمان
به اعتراض پرهلهله خواهد گذشت
که مُظلم ولایت پیر منقلی را آسیمه تراز پیش خواهد کرد
در سیزده آبان .

باردیگر
رنجدیدگان میهنم ایران
نحوست سیزدهمین امام کذاب قاتلان را بدرمی کنند .
شاهان به خاک خفتند و هنوز این شیخکان شیطانی
وظیفه داری ایام می کنند .
برخیزید و قیامتی بپاکنید 
در سیزده آبان .

آه
ای شباهنگان رزماهنگ روزهای دشوار دورانساز
مباد از یاد برید پیشاهنگان راه آزادی را
دربوران و کوران مسخ حقیقت به هرطریق
این اشرفیان قهرمان ، این مجاهدین خلق اند
آغازگران جان برکف
در مصاف تیرباران های دشمنان و جاهلان بی اندیش .

ای دورافتاده چومن
از دیار مألوف خویشتن به سال ها
به هلهله یی ، همیاری کن
آن ستمدیده سرزمین بپاخاسته را
درمیادین آزاد غرب
در سیزده آبان .

ایران ما
در سیزده آبان
یاران ما
در سیزده آبان . 

یازدهم آبانماه 1388