جوابیه مهندس صادق نقاشکار به تهمت ها و دروغهای اطلاعیه دادسرای انقلاب

دادسرای انقلاب تهران در اطلاعیه ای که تحت عنوان جنگ سایبری در آستانه چهارشنبه سوری صادر کرده است تمام تلاشش را به کاربسته تا با آب و تاب دادن هرچه بیشتردر آن اطلاعیه وانمود کند که کشف و الکشوف و فتح الفتوح کرده و سپس با دستگیری تعدادی از افراد فعال حقوق بشری که با حداقل امکانات ازجانشان مایه میگذارند تا با نقض مستمرحقوق بشر مبارزه کنند سعی کند که رعب و وحشت ایجاد کرده و حرکتهای اعتراضی مردم ایران را متوقف کند.

فعالین حقوق بشر در هفته های اخیر آماج گسترده یورش های وزارت اطلاعات قرار گرفته اند و تا به حال تعداد بیشماری از آنها دستگیر و به زندان روانه شده اند همچنین بازجویان وزارت اطلاعات در یک عمل غیر انسانی برای تحت فشار قرار دادن و ساکت کردن فعالین حقوق بشری برخی از بستگان آنها را نیز به گروگان گرفته اند.
اما به نظر می آید که حاکمان نظام ,بازجویان وزارت اطلاعات،اطلاعات سپاه و دادسرای انقلاب تهران زمینه سازی برای سرکوب خونین و جنایت علیه بشریت در ابعاد گسترده تری خود را آماده می کنند. پرواضح است که حاکمان نظام ابتدا تلاش میکنند تا فعالین حقوق بشری که درثبت وانتشار ومطلع کردن جهان از جنایاتشان فعال هستند را دستگیر وروانه زندان کنند تا به این ترتیب تمام موانعی که تاکنون مانع ازتکرار جنایتهای ده 60 حاکمان شده است را ازسرراه بردارند.لذا با اتهامات واهی ودروغین که هیچ مبنا واساسی ندارد تلاش میکنند که افراد را دستگیر و زیرشکنجه های طاقت فرسا قرار بدهند وسپس تلاش کنند که دستگیرشدگان را دریک سناریوی ازپیش تعیین شده وادار به اعترافات تلویزیونی کندکما اینکه به این موضوع به صورت ضمنی درپایان اطلاعیه دادسرای انقلاب اشاره شده است.
به قرار اطلاع عباس جعفری دولت آبادی، روسای شعب امنیتی دادسرای انقلاب را در زندان اوین مستقر کرده است و خودش هم بطور مستمر بازجوئی و شکنجه و اتهام سازی را علیه دستگیر شدگان زیر نظر دارد.عباس جعفری دولت آبادی در طی ملاقاتهایی که با خانواده های دستگیر شدگان دارد همان اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات به دستگیر شدگان تحت شکنجه در سلولهای انفرادی نسبت می دهند را نزد خانواده ها تکرار کرده وبا برخوردهای غیر انسانی ووحشیانه خانواده ها را زیر فشار روحی وروانی شدید قرار داده است وهمچنین مانع از کار حقوق وکلای گردیده است.
در اطلاعیه دادستانی همچنین اشاره ای به نام من (صادق نقاشکار) شده است. در طی سالیان فعالیتهای حقوق بشری ام سعی و تلاشم بر این بود که از تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن اعتقادات سیاسی، مذهبی ، قومیتی و همچنین از تمامی فعالین مدنی زنان،کودکان،دانشجویان ،کارگران دفاع کرده و موارد دقیق نقض حقوق بشر را در اختیار سازمانهای جهانی حقوق بشری و کارگری و رسانه های آزاد قرار دهم. ازاین رو با قربانیان نقض حقوق بشر مستمرا به صورت علنی ارتباط برقرار کرده وهیچ دلیلی هم برای مخفی کردن این ارتباطات نداشته ایم.
فشارها و اذیت وآزارهای بازجویان وزارت اطلاعات بطور مستمر , در علن و خفا علیه فعالین حقوق بشر ,زندانیان سیاسی , خانواده های زندانیان انجام میگیرد تا آنها را مجبور به سکوت و تسلیم دربرابر جنایتکاران کند. وبسیار روشن است که هدف از اینگونه اطلاعیه ها و تهدیدات و اتهامات دروغین (دادسرای انقلاب) قطع ارتباط مردم با فعالین حقوق بشری و سازمانهای حقوق بشری و رسانه های آزاد است تا موارد نقض وحشتناک حقوق بشر در جامعه افشا نشود و آنها بتوانند با دست باز به جنات علیه بشریت در ایران ادامه دهند و با ایجاد فضای رعب ووحشت مانع درمقابل اعتراضات گسترده مردم برای احقاق حقوق خود ایجاد کنند اما زهی خیال باطل که اراده مردم برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت و تغییر بنیادین درایران قوی تر ازآن است که بخواهند مانع آن بشوند.
همچنانکه بازجویان وزارت اطلاعات و دادستانی تهران از چند هفته پیش در ارتباط با خانواده ها سعی کرده بود که ارتباط با فعالین حقوق بشری ،سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها با خانواده های دستگیر شدگان را جرم جلوه دهند.
از طرفی دیگر هنوز چند روزی از قدرت نمایی پوشالی و تبلغات گسترده جنگ سایبری سپاه پاسداران در تلویزیون،رادیو،روزنامه ها و سایتهای دولتی نگذشته بود که جوانان ایرانی در شب چهارشنبه سوری دهها فیلم از اعتراضات گسترده از نقاط مختلف ایران به جهان ارسال کردند و جنگ سایبری و قدرت نمایی پوشالی را به سخره گرفتند. و برنامه سازان و تبلیغ کنندگان جنگ به اصطلاح سایبری سرخورده و مایوس در سکوت مرگبار خود فرو رفتند.
لذا در سعی و تلاش هستیم که همچنان به مسئولیت خود عمل کرده وهمه موارد جنایت علیه بشریت رابه گوش جهانیان برسانیم وهمچنین اتهامات واهی نسبت داده شده را به دادگاههای بین المللی خواهیم کشاند.
خواست و هدف ما و همچنین خواست جامعه جهانی این است که به کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان،دستگیریهای خودسرانه و شکنجه و سایر سازمانهای حقوق بشری اجازه داده شود که از زندانها و شکنجه گاه بطور آزاد بازدید کند و مشاهدات خود را به سازمان ملل ارائه دهند و دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم رابخاطر عدم همکاری با نهادهای حقوق بشری جهانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
مهندس صادق نقاشکار
29 اسفند 1388
انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران