هشدار خامنه ای به گسترش مخالفت با حاکمیت ولایت فقیه و مبانی نظام آخوندی در حوزه ها

خامنه ای در دیدار با مجمع آخوندهای حوزه قم، نسبت به گسترش مخالفت با حاکمیت ولایت فقیه در حوزه ها و مخالفت با مبانی نظام آخوندی، و خطراتی که رژیم را تهدید می کند هشدار داد.

ولی فقیه ارتجاع در حالیکه وحشت خود را طرحهایی که برای نفوذ در حوزه های جهل و جنایت و مخالفت با مبانی نظام آخوندی که خمینی آنرا بنا گذاشت ابراز می کرد گفت: اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان «اسلامی و انقلابی» بماند باید حوزه علمیه، «انقلابی» بماند زیرا اگر حوزه علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.

گاه به صراحت با اصل انقلاب مخالفت می شود اما گاهی غیرمستقیم با مبانی و مبادی اعتقادی انقلاب مخالفت می شود که باید در این زمینه حساس بود و تأکید مکرر بر ضرورت هوشیاری در مقابل استکبار و امریکا به همین علت است. اینها احساس خطره. اگر نظام اسلامی در مقابل نظم منحط جهانی هویت خودش رو از دست داد، شکست خواهد خورد.

تلویزیون رژیم در ادامه افزود: «رهبر انقلاب اسلامی مخالفت با مبانی و مسائل مورد تأکید امام حکیم و بصیر و هوشیار ملت را از دیگر شیوه های مخالفت غیرمستقیم با انقلاب و نظام اسلامی خواندند و افزودند: معنای حقیقی تقابل سیاسی و تبلیغی با مبانی و تأکیدات امام خمینی (ره)، ضدیت با اسلام سیاسی و اسلام نابی است که اولین بار پس از صدر اسلام در ایران به تشکیل حکومت پرداخته است».