حکومت آخوندی یکی از پرخطرترین کشورها برای تجارت

رادیو بین‌المللی فرانسه گزارش داد: در ارزیابی کوفَس، کمپانی بیمه تجارت خارجی فرانسه، حکومت ایران در کنار پانزده کشور دیگر، در زمره پرخطرترین کشورها برای تجارت قرار گرفته است.

این منبع افزود: نقشه ارزیابی کوفَس از خطرات و ایمنی سرمایه و تجارت در کشورهای گوناگون جهان نشان می دهد که دولت ایران در زمره کشورهائی قرارگرفته است که در آن ها تهدیدات علیه هرگونه دادوستدی بیش از حد زیاد برآورد شده است. این گروه پرخطرترین کشورها را برای ایمنی سرمایه و تجارت در بر می گیرد و در آنها احتمال اینکه مطالبات طرفین تجاری قابل وصول نباشد بیش از حد زیاد است.