تظاهرات ایرانیان آزاده در آلمان و ایتالیا و لوگزامبورگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر- فراخوان به تحریم‌ رژیم آخوندی

 ایرانیان آزاده در آلمان و ایتالیا و سوئٔد و لوگزامبورگ روز شنبه ۳۰ شهریور، با برگزای تجمع و تظاهرات، اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهراتها ضمن محکوم کردن نقض فاحش حقوق بشر در ایران، خواهان تحریم رژیم آخوندی از سوی جامعه ملل شدند.

 

لوگزامبورگ

تظاهرات ایرانیان آزاده در آلمان و ایتالیا و لوگزامبورگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر- فراخوان به تحریم‌ رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در آلمان و ایتالیا و لوگزامبورگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر- فراخوان به تحریم‌ رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در آلمان و ایتالیا و لوگزامبورگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر- فراخوان به تحریم‌ رژیم آخوندی

 

آلمان - کلن

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

 

آلمان - اشتوتگارت

 

ایتالیا - رم

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان - محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر - فراخوان به تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی