تظاهرات‌های ایرانیان آزاده - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

حامیان مقاومت، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف روز شنبه۵ مهر، با برگزاری تظاهرات‌‌ها، ضمن اعلام همبستگی با قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی، نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند.

 

اتاوا-کانادا

 

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

 

تورنتو - کانادا

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

سوئد- استکهلم

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

 

مالمو - سوئٔد

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر