تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

ایرانیان آزاده حامیان مقاومت در کشورهای مختلف با برگزاری تظاهراتها،‌ نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط حکومت ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

اتاوا - کانادا

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

 

یوتوبری -سوئد

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

مالمو -سوئٔد

 

اسلو - نروژ