همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

در سالگرد قیام آبان، در کارزار جهانی اشرف‌نشانان و ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با برگزاری تجمعات و تظاهرات، همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

 

مونیخ - آلمان

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

یوتوبری- سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

 

مالمو - سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

 

اتاوا - کانادا -مقابل پارلمان فدرال

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام آبان۹۸